سامانه صدور انواع مجوز

معرفی راه حلمعرفي راه حل

بسیاری از ارگان ها و سازمان ها با توجه به نوع فعالیت خود، طیفی از مجوزها و تأییدیه ها را صادر می کنند که همگی دارای فرآیند مشخصی جهت صدور می باشند. این فرآیندها از تقاضای متقاضی آغاز و پس از طی مراحل مختلف به تصویب و صدور مجوز منتهی می شوند. در این راهکارها به ازای هر فرآیند مجموعه ای از کارتابل برای ذینفعان فرآیند اعم از متقاضی، اپراتورها، تصمیم گیرندگان و مدیران در نظر گرفته می شود که هر یک بسته به نقش خود در فرآیند با ورود به کارتابل خود نسبت به بررسی صحت مطالب، مطابقت با اسناد فیزیکی، بررسی شرایط احراز، تأیید/ رد پرونده، برگشت به متقاضی، بایگانی یا اطلاع از نتیجه فرآیند، اقدام می کنند.

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

 • اطلاع رسانی به ذینفعان ( متقاضی مجوز / کاربران درون سازمان ) از طریق ایمیل و پیام کوتاه بر اساس رویدادهای از پیش تعریف شده.
 • امکان ارتباط فرآیند با سایر بانک های اطلاعاتی.
 • امکان پیوست نمودن اسناد توسط متقاضی و کاربران سازمان در فرآیند.
 • امکان صدور خودکار اسناد بر اساس اطلاعات فرآیند.
 • امکان زمان بندی خودکار بازدید یا مصاحبه و اطلاع رسانی زمان به متقاضی و کاربر درون سازمانی مربوطه.
 • امکان ارتباط با فرآیندهای مرتبط در سایر سازمان ها.
 • سامانه مدیریت اسناد پیشرفته با قابلیت نسخه بندی اسناد.
 • گزارشات جامع فرآیند های صدور همراه با نمودار
 • فرم های چند مرحله ای، ثبت توضیحات فیلدها، اعمال محدودیت های ورود داده جهت افزایش دقت تکمیل فرم ها، واسط گرافیکی کاربرپسند.

کارکردها/موارد استفادهکارکردها/موارد استفاده :

 • صدور هر نوع مجوز و تأییدیه.
 • تمدید مجوز/تأییدیه.
 • رتبه بندی و امتیاز دهی.

تجربه پیاده سازیتجربه پیاده سازی :

سامانه صدور مجوز بند ب ( مجوز فعالیت دفارت گردشگری )
بالا