سامانه های داوری

معرفی راه حلمعرفي راه حل

موضوعاتی نظیر طرح ها، پروژه ها، مقالات، عکس، فیلم، کتاب یا هر موضوع خاصی که در یک سازمان نیاز به داوری داشته باشد می تواند در سامانه های داوری به شکلی منسجم، دقیق و بدون هر شائبه ای از خطای کاربری به قضاوت گذاشته شود. در این سامانه موضوعات مورد داوری در قالب خوشه ها و زیرخوشه های تفکیکی قرار گرفته و شاخص های ارزیابی نیز تعیین شده است. داوران نیز متناسب با تحصص خود و با دسترسی ها لازم به شاخص های مرتبط با تخصص خود امکان داوری و نظردهی به آثار را خواهند داشت. گردش داوری نیز در قالب فرآیند از پیش تعیین شده، پیاده سازی شده است. در این سامانه متقاضیان اقدام به ثبت اطلاعات آثار خود نموده و بر اساس گروه موضوعی یا فاکتورهای دیگر در فرم های ثبت، نوع داوری و داوران مشخص شده و فرآیند داوری آغاز می شود.

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

  • امکان داوری موضوعات متنوع با روش های مختلف داوری.
  • نمایش / عدم نمایش اطلاعات هویتی متقاضی به داور.
  • امکان افزودن مرحله پرداخت آنلاین.
  • امکان پیوست نمودن اسناد توسط متقاضی و داوران در فرآیند.
  • امکان صدور خودکار نتیجه داوری به صورت فردی و گروهی.
  • تعیین بازه های زمانی برای داوری.
  • اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیام کوتاه به متقاضی و داور و همینطور مدیر سامانه.
  • سامانه مدیریت اسناد پیشرفته با قابلیت نسخه بندی اسناد.
  • امکان اخذ گزارشات جامع همراه با نمودار.
  • فرم های چند مرحله ای، ثبت توضیحات فیلدها، اعمال محدودیت های ورود داده جهت افزایش دقت تکمیل فرم ها، واسط گرافیکی کاربرپسند.

کارکردها/موارد استفادهکارکردها/موارد استفاده :

انواع داوری الکترونیک با موضوعات داوری متنوع از مقاله و طرح پژوهشی تا انواع آثار هنری و ...
بالا