سامانه مدیریت وظایف

معرفی راه حلمعرفي راه حل

مدیریت و زمان بندی مکانیزه وظایف کارکنان و امکان پیگیری و اخذ گزارش عملکرد ایشان بر روی هر وظیفه هدف اصلی این سامانه است. در این سامانه :
 • وظایف فراموش نمی شوند.
 • زمان اجرای هر وظیف ثبت و نگهداری می شود.
 • ارجاع وظیف به کارکنان تسهیل شده و دقت آن افزایش می یابد.
 • کارکنان صف وظایف خود را مدیریت می کنند و براساس اولویت به اجرای آنها می پردازند.
 • مدیران به راحتی پیشرفت اجرای وظایف را کنترل و نظارت می کنند.
برای هر سازمان با هر اندازه یکپارچگی صف وظایف کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وظایف از کانال ها و سامانه های مختلف وارد صف وظایف کارکنان شده و متناسب با چارچوب مدون توزیع وظایف بر اساس اولویت کاری، در کارتابل موضعیت خاص خود را خواهد داشت. در اینصورت هر یک از کارکنان با مراجعه به کارتابل وظایف خود می تواند بسته به اولویت وظایف به اجرای وظایف بپردازد.
امکان ارتباط بین سامانه برگزاری جلسات با سامانه مدیریت وظایف نیز می تواند در افزایش کارایی این سامانه تأثیر بسزایی داشته باشد. خروجی هر جلسه در قالب وظیفه به افراد مربوطه ارجاع داده می شود و نتیجه اجرای وظایف نیز در قالب گزارش به صورتجلسه الحاق می شود.

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

 • واسط کاربری ساده و کاربرپسند.
 • بهره گیری کامل از امکانات CSS3 و HTML5.
 • ارتباط مستقیم با سامانه پشتیبانی آنلاین.
 • یکپارچگی مدیریت کاربران سامانه با سیستم مدیریت کاربران و نقش های پورتال.
 • یکپارچگی پروفایل کاربر در سامانه با پروفایل پورتال.
 • امکان تعریف تعداد نامحدود واحدهای سازمانی.
 • امکان تعریف تعداد نامحدود پرسنل هر واحد.
 • سطوح دسترسی قابل تعریف جهت مدیران هر واحد، پرسنل و مدیران ارشد.
 • جستجوی پیشرفته و فیلترینگ در کلیه بخش های مربوط به وظایف و پرسنل.
 • امکان ثبت تاریخ تحویل کار و حداکثر زمان مورد نظر مدیر واحد جهت اجرای وظیفه.
 • اولویت بندی اجرای وظایف توسط مدیر واحد.
 • امکان پیوست نمودن فایل به وظیفه.
 • امکان پیوست نمودن فایل به گزارش پرسنل.
 • ساختار ایمن ذخیره فایل در بانک اطلاعاتی.
 • ثبت زمان انجام وظیفه با استفاده از دکمه های شروع، توقف و پایان تعبیه شده در پنجره هر وظیفه.
 • امکان ثبت میزان پیشرفت کار.
 • امکان ثبت گزارش کار پس از اتمام هر وظیفه.
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل به مجموعه کاربران مرتبط با وظیفه.
بالا