مشاوره

"پورتال سازماني IranDNN نرم افزاري است مبتني بر وب که با ايجاد يک درگاه مشترک طيف گسترده اي از خدمات را در اختيار انواع مخاطبين سازمان قرار مي دهد. مخاطبين پورتال سازماني مي توانند مراجعين سازمان، پرسنل، ساير سازمان ها و ارگان ها، کارفرمايان، پيمانکاران، مديران و يا عامه مردم باشند.
""ارائه خدمات آنلاين"" و ""تعامل"" دو مفهوم اصلي در پورتال سازماني هستند.
در واقع پورتال سازماني :

  • با ساير نرم افزارهاي مبتني بر وب سازمان ارتباط برقرار مي کند.
  • با ساير سازمان ها و ارگان هاي مرتبط و پورتال هاي آنها ارتباط برقرار مي کند.
  • براي انواع مخاطبين، سرويس هاي ويژه ايشان را ارائه مي کند.( مديريت دسترسي )
  • با بانک هاي اطلاعاتي مرتبط ارتباط برقرار مي کند.
  • خدماتي از سازمان را که قابليت ارائه از طريق وب را داشته باشد به صورت مجتمع ارائه مي نمايد. "

ويژگي هاي برتر:

کاهش حجم قابل ملاحظه مراجعه
کاهش حجم بوروکراسي و ذخيره منابع مصرفي
ارائه خدمات به صورت تمام وقت و لاينقطع
حذف گلوگاهها و صفوف کاري
افزايش سطح رضايتمندي مراجعين و پرسنل
دسترسي به خدمات از هر جا و در هر زمان ( حذف محدوديت ها )
افزايش بهره وري پرسنل و امکان سرمايه گذاري بر منابع انساني
کنترل و نظارت دقيقتر و سرعتر بر روند اجراي فرآيندها
و مهمتر از همه صرفه جويي غير قابل تصور در هزينه هاي جاري سازمان"

طراحي و توليد

پورتال سازماني IranDNN نرم افزاري است مبتني بر وب که با ايجاد يک درگاه مشترک طيف گسترده اي از خدمات را در اختيار انواع مخاطبين سازمان قرار مي دهد. مخاطبين پورتال سازماني مي توانند مراجعين سازمان، پرسنل، ساير سازمان ها و ارگان ها، کارفرمايان، پيمانکاران، مديران و يا عامه مردم باشند.

طراحي وبسايت حرفه اي

پورتال سازماني IranDNN نرم افزاري است مبتني بر وب که با ايجاد يک درگاه مشترک طيف گسترده اي از خدمات را در اختيار انواع مخاطبين سازمان قرار مي دهد. مخاطبين پورتال سازماني مي توانند مراجعين سازمان، پرسنل، ساير سازمان ها و ارگان ها، کارفرمايان، پيمانکاران، مديران و يا عامه مردم باشند.

آموزش

پورتال سازماني IranDNN نرم افزاري است مبتني بر وب که با ايجاد يک درگاه مشترک طيف گسترده اي از خدمات را در اختيار انواع مخاطبين سازمان قرار مي دهد. مخاطبين پورتال سازماني مي توانند مراجعين سازمان، پرسنل، ساير سازمان ها و ارگان ها، کارفرمايان، پيمانکاران، مديران و يا عامه مردم باشند.
 

 

بالا