مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

وابسته به: نهاد ریاست جمهوری
با انحلال وزارت فرهنگ و هنر در سال 1358 و تشكيل وزارت فرهنگ و آموزش عالي وظائف مربوط به ميراث فرهنگي در وزارتخانه اخيرالذكر متمركز شد. مصوبه 1360/8/27 هيات وزيران موجب شد تا واحدهاي استاني و برخي از واحدهاي فرهنگي كه عمدتا وظيفه معرفي ميراث فرهنگي را بر عهده داشتند از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادغام شوند، از اين تاريخ تا تصويب قانون تشكيل ميراث فرهنگي كشور عملا دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش عالي متكفل امور مربوط به ميراث فرهنگي بودند. ضرورت جلوگيري از انجام وظائف موازي ادغام دستگاه هايي با وظائف مشابه ايجاد مديريت متمركز براي سياستگذاري بهينه موجب شد كه در سال 1364دستگاه هاي اجرايي و پژوهشي متكفل امور ميراث فرهنگي از وزارتخانه هاي ذيربط منفك و در سازمان ميراث فرهنگي كشور وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ادغام شوند. با تصويب قانون اساسنامه سازمان در سال 1367 اهداف و وظائف سازمان قانوناً تعيين و فعاليت هاي مربوط به ميراث فرهنگي از انسجام لازم بر خوردار شد. شوراي عالي ادار ي در جلسه 73/19/1 به پيشنهاد سازمان امور اداري كشور و به منظور افزايش كار آيي سازمان و تمركز در مديريت دستگاه هاي فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي كشور را از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منفك و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ملحق شد. در جلسه علني 23 دي ماه سال 82 مجلس شوراي اسلامي سازمان هاي ميراث فرهنگي ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و بعد از ادغام آن ها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با كليه اختيارات زير نظر رياست جمهوري تشكيل مي شود و ادغام اين دو سازمان صورت مي گيرد كه بعد از تصويب اين قانون وظائف حاكميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل شد و وظائف اجرايي و تصدي آن با همه امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي ها و تعهدات در قالب يك شركت دولتي با عنوان شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وابسته شد. به منظور حسن اجراي قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب مجلس شوراي اسلامي و مطالعه و تحقيق در آثار باقي مانده از گذشتگان جهت معرفي ارزشهاي نهفته در آنها و همچنين توسعه پژوهشهاي ميراث فرهنگي كشور و حمايت از دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي در اين زمينه، با برخورداري از توان علمي از طريق استفاده هر چه مطلوبتر از امكانات بالقوه و بالفعل نيروي انساني كار آزمايشگاه ها و لوازم كتابخانه و ساير وسايل پژوهشي موجود سازمان ميراث فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين اساسنامه به اختصار پژوهشگاه ناميده مي شود، تشكيل شد. همچنين با تصويب شوراي عالي اداري در يكصد و سي امين جلسه مورخ 85/1/16 به منظور تقويت و توسعه صنايع دستي كشور و ايجاد هماهنگي با سياست هاي توسعه صنعت گردشگري سازمان صنايع دستي ايران با تمام وظائف، اختيارات، مسئوليت هاي قانوني، داراييها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انساني از وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شد.

پروژه ها:

بالا