مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی

وابسته به: نهاد ریاست جمهوری
شورای هماهنگی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی توسط هيات وزيران در تاریخ 10/8/1388بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و بمنظور ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تصويب کرد: شورايي متشکل از رئيس دفتر رئيس جمهور بعنوان رئيس شورا و با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و صنايع و معادن و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس مرکز مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي بعنوان دبير تشکيل شود. براساس اين مصوبه، وظايف و اختيارات هيات وزيران در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي(مصوب 1372) و اصلاحات بعدي آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي(مصوب 1384) به وزيران عضو اين شورا، تفويض مي‌شود. براين اساس، هيات وزيران ‌تفويض اختيار تبصره" 2" ماده "يک" قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و تبصره" 2" ماده "يک" قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي يعني ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها را از اين مصوبه استثنا کرده است چرا که ايجاد مناطق جديد بنابه پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز خواهد بود. براين اساس تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع يادشده به تمام اعضاي شورا به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع يادشده به وزيران عضو شورا، تفويض مي‌شود. براساس اين مصوبه، تصميمات و مصوبات اکثريت اعضا يا وزيران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است. همچنين دبيرخانه شوراي يادشده در دفتر هيات دولت خواهد بود.

پروژه ها:

تصاویر مرتبط:

بالا