مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت آب منطقه ای تهران

وابسته به: وزارت نیرو
مجوز تاسیس باستناد ماده 3 قانون تاسيس وزارت آب و برق مصوب 16/2/1342 و ماده 2 قانون تاسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها مصوب 3/2/1347 ، شركت‌سهامي سازمان آب منطقه اي تهران تاسيس گرديد. و نظر به ماده 197 قانون تجارت و ماده 6 آئين نامه همان قانون خلاصه‌شركت نامه واساسنامه شركت سهامي‌سازمان‌آب‌منطقه‌اي‌تهران‌كه ازتاريخ1/1/1348 تاسيس گرديده بود مشتمل بر 46 ماده و4 تبصره در تاريخ 3/4/1349 تحت شماره 14024 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي كشور به شماره (575) مورخ 1ر11ر1348 آگهي شد. موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه موضوع فعاليت شرکت عبارت است از شناخت , مطالعه , توسعه, حفاظت , بهره برداري بهينه از منابع آب, توليد انرژي برق آبي , ايجاد , توسعه, بهره برداري و نگهداري ازتاسيسات و سازه هاي آبي(به استثناي تاسيسات و سازه هاي مربوط به آب و فاضلاب ) و برق آبي در چارچوب تکاليف مندرج در قوانين و مقررات مربوط به سياستهاي وزارت نيرو .

پروژه ها:

بالا