مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

سازمان اتکا

وابسته به: ستاد کل نیروهای مسلح
With more than half a century experience in Macro and Micro producing and economic activities, ETKA organization is currently regarded as one the biggest and most reliable trading organizations in the Islamic Republic of Iran. As a holding company, ETKA has made its goal to apply professional management to its business activities through holding the shares of more than seven specialized companies that cover a wide range of activities. Mission Making a profit and meeting the necessary needs in order to become a superior Holding company in the region. Major Objective Increasing the financial value of the company through Maximizing constant return on the investment. Values Achieving Economic Breakthrough. Seeking end results. Looking at future markets. Pioneering. Keeping up with religious beliefs and moral values. So far ETKA Organization has managed to gain an enormous share of the domestic market. To keep its customers and share holders highly satisfied and to increase trade practices, ETKA Organization has relied on its experiences as well as skilled staff and top management systems like supply chain and increasing developments of using cutting edge technologies in different industries.

پروژه ها:

بالا