مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران

وابسته به: شهرداری تهران
وظایف اهداف و وظایف سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهر تهران - اعمال نظارت عالي در جهت ارتقاء كمي و كيفي فضاي سبز شهر تهران در قالب گروه‌هاي كارشناسي (ناظرين فضاي سبز- حفظ نباتات- بهداشت و محيط زيست) - نظارت عالي بر عملكرد پيمانكاران شاغل در بخش فضاي سبز شهر تهران - طراحي, اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي پارك‌ها و فضاهاي سبز - توليد و خريد و فروش گل و گياه و درخت و درختچه زينتي - طراحي, اجرا و نظارت بر عمليات آبرساني فضاي سبز شهري - جنگل‌كاري, توسعه و نگهداري جنگل‌هاي دست كاشت در قالب طرح عظيم كمربند سبز پيرامون شهر تهران - اجراي طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي - تهيه آمار و اطلاعات مربوط به پارك‌ها و فضاهاي سبز - ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه شناسنامه درختان از طريق مناطق شهرداري - اقدامات لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان فضاي سبز شهر تهران - ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي و ساير سازمان‌ها و اشخاص ذيربط داخل و خارج كشور - تشكيل كميته‌هاي برنامه‌ريزي آب و خاك و فضاي سبز, دفع آفات و بيماري‌هاي گياهي و بررسي آلودگي‌ها - تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوط در ارتباط با طرح جامع فضاي سبز - بررسي اراضي و املاك مناسب و پيشنهاد تغيير كاربري آنها به منظور تامين اهداف سازمان - بازسازي فضاي متروك يا فرسوده بافت شهري و يا فضاهاي فرسايش يافته همجوار شهر و استفاده از آنها جهت تامين پارك و فضاي سبز و تفريحي مورد نياز با توجه به قوانين و مقررات مربوط با تصويب موردي شوراي سازمان - بررسي و پيشنهاد مقررات, معيارها, آئين‌نامه‌ها و بهينه‌هاي مناسب حفظ و گسترش فضاي سبز جهت تصويب مراجع ذيربط - شناسايي گونه‌هاي موجود درختي و درختچه‌اي و تهيه نقشه پراكندگي آنها در شهر تهران - بررسي و شناسايي گونه‌هاي بومي درختي و درختچه‌اي تهران - بررسي سازگاري اكولوژيكي گونه‌هاي گياهي زينتي با اقليم شهري و تعيين گونه‌هايي كه نسبت به آلودگي‌هاي زيست محيطي حساسيت و يا مقاومت دارند - تعيين مناطق زيست محيطي شهر تهران در رابطه با مسائل گياهي - فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ايجاد فضاي سبز

پروژه ها:

بالا