مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

وابسته به: شهرداری تهران
مأموریت: استاندارد سازی عملکرد و جايگاه تاکسی ايجاد سازوکارهماهنگ تاکسيرانی حذف پديده مسافربر شخصی قابليت اعتماد به تاکسيرانی سازگاری تاکسيرانی با محيط زيست

پروژه ها:

بالا