مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

وابسته به: وزارت کشور
به منظور‌فراهم آوردن زمینه انسجام و هماهنگی و مساعدت در کلیه سازمانهای حمل و نقل همگانی سراسرکشور و نیز ایجاد نظام برنامه ریزی و تامین نیازهای کلی به استناد بند 6 ماده 11 اساسنامه اصلاحی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، اساسنامه مذکور مشتمل بر سه فصل ، سی ماده، هفده تبصره تهیه و در مورخ 4/10/86به تصویب رسید که طی ابلاغیه شماره01/1/64521 مورخ 4/12/86 از سوی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید و سپس دفترهماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداریها با دعوت از مدیران عامل سازمانها ی حمل و نقل همگانی در مورخ 26/2/87 اقدام به برگزاری اولین مجمع عمومی نمود و مدیران عامل سازمانهای مذکور از میان خود پنج نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و دو نفر عضوعلی البدل و یک نفر بازرس انتخاب نمودند.

پروژه ها:

بالا