مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شهرداری های مناطق شهر تهران

وابسته به: شهرداری تهران
روابط عمومی، مدیریت ارتباطات سازمان است. در عصر ارتباطات باید به الزامات روابط عمومی مدرن توجه و راهکارهای تحقق آن را بررسی کرد و از روش علمی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و فرهنگ سازی در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری به ویژه شهروندمداری، مشارکت معنادار مردم و محله محوری استفاده کرد. سنجش افکار عمومی و ارزیابی و تفسیر آن جهت علاقه و اهداف سازمان، شناساندن سازمان به مردم و هم چنین ارائه انتظارات و خواسته های مردم به سازمان اساس کار روابط عمومی است. وظیفه روابط عمومی اطلاع یابی، اطلاع شناسی و اطلاع رسانی، اهتمام به روابط بین الملل با شکل دهی هسته های مشورتی در زمینه های مختلف، استفاده اصولی از رسانه ها، دوسویه جریان مبادله پیام و توجه با بازخورد کلان نگری در انجام وظایف و تاثیرگذاربودن، اولویت ارتباطات مردمی در کنار توجه همزمان به روابط عمومی داخلی است در دنیای متغیر و رقابتی امروز، تنها سازمانی توفیق خدمت دارد که نسبت به رسانش همگانی دانش با ایجاد روابطی مستمر با سازمانهای همگن و شبکه های تولید و توزیع اطلاعات، تلاشی پیگیر دارد. مرکز ارتباطات به عنوان نهادی پایه و کلیدی موثردر سرنوشت سازمان با رویکرد ارتباط‌مداری و دانایی‌محوری به شمار می رود که با تلاشی هدفمند برای ایفاد برنامه‌ای منتج از فرهنگ جهادی در جهت تحقق منافع مردم و شهرداری است که با بررسی مداوم و پیگیری رویدادهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مرتبط با مدیریت شهری و کسب اطلاع تمام جریان که در چگونگی فعالیتهای شهرداری است.

پروژه ها:

بالا