مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت ارتباط مشترک شهر

وابسته به: شهرداری تهران
مأموریت: بکار گیری فناوری های جدید برای ارائه خدمات بهتر و ایمن به شهروندان زیبا سازی ، استتار و اختفای دکل ها و سایت های BTS شناسایی و ساماندهی دکل های همجوار ضابطه مند نمودن صدور مجوز سایت و دکل

پروژه ها:

بالا