مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

گروه اقتصاد سابین

وابسته به: سابین
گروه اقتصاد سابین (SABIN) یک شرکت هلدینگ است که دامنه وسیعی از خدمات مالی را از طریق شرکت‎های وابسته خود عرضه می دارد. این گروه در حوزه‎های تأمین منابع‎مالی و سرمایه‎گذاری، بانکداری تجاری، بیمه، لیزینگ، بانکداری سرمایه‎گذاری، مدیریت دارائی و ثروت، کارگزاری، بازرگانی و تجارت از جایگاهی استراتژیک برخوردار است. گروه اقتصاد سابین همچنین از همکاری استراتژیک با صنایع پتروشیمی، شرکت‎های سرمایه‎گذاری، شرکت‎های تجاری و ITC برخوردار است. مأموریت ها: ایجاد اطمینان و امنیت خاطر از طریق عملکرد درست و امانتداری. کسب اعتبار به وسیله عملکرد متعهدانه. پاسداری از اقتدار خود با کسب مستمر موفقیت. ارائه خدمات عالی به مشتریان در سطح بین الملل. تشکیل مشارکت های موفق. ارزش ها: به اعتماد، درستکاری و مسئولیت پذیری در سازمان خود ارج می نهیم. به دستیابی به تعالی و کسب موفقیت پایبندیم. تمام توان خود را در راه توسعه از طریق خلق ارزش به کار می گیریم. خود را با سرمایه انسانی خردمند و با تجربه تجهیز می کنیم. اهداف استراتژیک: بالاترین دستاوردها را برای ذینفعان خود خلق کنیم. عالیترین سطح خدمات و ارزش را برای همکاران و مشتریانمان بیافرینیم. شبکـه بیـن المللـی خـود را بـرای کسـب جـایگـاه قـدرتمندانه و توسعه فعالیت‎های بانکی، تجاری، مدیریت دارائی و سرمایه گذاری در منطقه استقرار دهیم. حضور بین المللی خود را به عنوان یک نقش آفرین کلیدی در مراکز مالی جهان توسعه دهیم.

پروژه ها:

بالا