مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت تدبیرگران بهساز ملت

وابسته به: بانک ملت
تاریخچه شرکت : به استناد تصویبنامه شماره 21/2895 مورخ 30/4/88 هیئت مدیره محترم بانک ملت ، شرکت تدبیرگران بهساز ملت در تاریخ 22/12/88 تحت شماره 369739 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به ثبت رسید . حسب اساسنامه و تصویبنامه یاد شده ، اهم فعالیت شرکت در چهار بخش شامل اخذ اطلاعات و تهیه گزارش اعتباری ( نظریه کارشناسی ) ، کارشناسی و انجام ارزیابی اموال ( وثایق ) ، کارشناسی و ارزیابی فنی مالی اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری و همچنین نظارت بر حسن اجرای تسهیلات مصوب مورد تاکید قرار گرفته است . در اجرای بخش اول ، فرآیند اخذ اطلاعات و تهیه گزارش اعتباری مشتریان ، از تاریخ 12/4/1389 با ارائه خدمات مذکور به کلیه شعب مدیریت منطقه 3 تهران آغاز و تا تاریخ 20/9/89 به ترتیب کلیه شعب مناطق تهران تحت اجرای خدمات و فرآیند مذکور قرار گرفتند و در تداوم ، دفتر شرکت در مراکز استانهای خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی و خوزستان تا تاریخ 16/11/90 راه اندازی و تا پایان فروردین ماه سال 91 نیز دفاتر استانهای اصفهان و فارس راه اندازی خواهد گردید. در اجرای بخش دوم فعالیت شرکت، به استناد تصویبنامه هیئت مدیره محترم بانک، فرآیند ارزیابی وثایق مشتریان از تاریخ 20/10/89 آغاز وخدمات مذکور درحال حاضر به کلیه شعب مستقر در استان تهران ارائه میگردد و در تداوم، 5 استان بزرگ کشورنیز در سال 91 تحت پوشش فرایند یاد شده قرار خواهند گرفت .

پروژه ها:

بالا